Przejdź do forum

giełda kwiatowa fioreo - logo


Szukanie zaawansowane

Regulamin Internetowej Giełdy Kwiatowej

 

I. Definicje używanych zwrotów

 

 1. Abonament - opłata wnoszona z góry przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie usługi, za okres korzystania z tej usługi w określonym czasie.

2. Administrator - osoba upoważniona od obsługi i administracji serwisu Fioreo.

3. Aukcje - procedury zawierania umów sprzedaży Towarów, określone w Regulaminie, obejmujące zarówno tryb ofertowy, jak i tryb licytacji.

4. Hasło - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Portalu przez usługobiorcę, służy do identyfikacji użytkownika.

5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Komentarze – funkcja, za pomocą której Użytkownicy mają możliwość wyrażenia swoich opinii i komentarzy. Przy czym opinie nie mogą naruszać praw i dóbr osobistych a autor wypowiedzi ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść.

7. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez system Fioreo pod unikalną nazwą (login), jest zbiorem zasobów zawierającym dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Fioreo.

8. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia niezależnie od rodzaju Aukcji.

9. Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Aukcji licytacyjnej.

10. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Fioreo.

11. Rejestracja - procedura zakładania Konta.

12. Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach serwisu Fioreo niezależnie od rodzaju Aukcji.

13. Towar - produkty dostępne w ramach Serwisu Fioreo.

14. Towary żywe - produkty roślinne, które wymagają szczególnych warunków przechowywania i transportu w celu zachowania swoich pierwotnych cech.

15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Fioreo.

16. Usługodawca - CIEŚLAK INTERNATIONAL SP. Z O. O. REGON: 300990660 NIP: 9680929939 KRS: 0000318658.  Blizanów 62-814, Skrajnia Rychnowska 20, Gmina: BLIZANÓW  Powiat: KALISKI  Województwo: wielkopolskie.

17. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

19. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji a więc posiada utworzone dla niej Konto i tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Fioreo na zasadach określonych w Regulaminie.

20. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Internetowej Giełdy Kwiatowej Fioreo dostępnej pod adresem www.fioreo.pl

Zasady korzystania z Fioreo:

Warunkiem korzystania z oferty Fioreo jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowych.
Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Fioreo, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Fioreo Internetowej Giełdy Kwiatowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Fioreo naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania godzące w dobre imię firmy, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i Regulaminem serwisu. 

Osoba, której prawa do korzystania z serwisu Fioreo zostało cofnięte, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Fioreo niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Fioreo w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy

e) zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych w tym logo Fioreo a także ich układu i kompozycji.

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Fioreo jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

g) korzystania z Fioreo w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

W ramach bezpieczeństwa wskazane jest aby Użytkownik archiwizował przeprowadzone przez siebie transakcje dokonane za pośrednictwem Fioreo.

 

 

III. Rejestracja użytkownika

 

 1. Rejestracja następuje po podaniu: imienia i nazwiska osoby obsługującej konto, kraju, profilu firmy, typu firmy, nazwy przedsiębiorstwa, adresu, kodu pocztowego, miejscowości, województwa, adresu e-mail, telefonu z numerem kierunkowym, numeru REGON, numeru NIP, hasła i loginu.

2. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

3. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Fioreo w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami portalu oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez portal treści do ich potrzeb i zainteresowań. 

4. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, co jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu Fioreo. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II.3 Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi tylko jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku braku wystawienia Towaru na sprzedaż lub jego zakupu oraz aktywności w publikacji opinii. Aktywowane konto Użytkownika nie oznacza, że Użytkownik może za jego pomocą zawierać transakcję kupna oraz sprzedaży. By w pełni korzystać z usług oferowanych przez Fioreo, należy dokonać wyboru sposobu weryfikacji danych Użytkownika. Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego należy się nim posłużyć w celu otrzymania praw przysługujących Użytkownikom serwisu. 

 

Interfejs Użytkownika

 Obsługa systemu kupna/sprzedaży w ramach serwisu Fioreo oraz Konta Użytkownika jest możliwa wyłącznie przy użyciu interfejsu Użytkownika, który jest  udostępniony w sieci Internet pod adresem www.fioreo.pl. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu Fioreo i poproszony o podanie osobistego loginu i hasła. Login i hasło są niezbędne by Użytkownik za pomącą interfejsu mógł korzystać z Konta.Przyjmuje się, że wszystkie operacje dokonane w interfejsie Użytkownika (po prawidłowym zalogowaniu sie za pomocą loginu i hasła) zostały wykonane przez danego Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę własnego hasła. Usługodawca nie odpowiada za skutki działań osób nieupoważnionych, które posługując się loginem i hasłem zalogowały się do serwisu.

 

Wymiana informacji między Użytkownikiem a serwisem Fioreo

Głównym sposobem komunikacji jest interfejs Użytkownika. Informacje, które zawiera są wiążące dla obu stron, szczególnie w przypadku zmian w Regulaminie serwisu czy Cenniku, powiadomień odnośnie transakcji. Oprócz tego serwis na życzenie Użytkownika może uruchomić dodatkowe środki komunikacji sms lub e-mail.

 

 

IV. Usługi udostępniane w Portalu

 

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług udostępnianych w portalu www.fioreo.pl.

 2. W zakresie usług bezpłatnych Usługodawca w zakresie portalu oferuje dostęp do:

• Aktualnych ogłoszeń skierowanych dla danej grupy Użytkowników

• Części informacyjnej serwisu Fioreo

• Katalogu Użytkowników (zawierającego dane Użytkownika, komentarze, oceny, statystyki, daty rejestracji i ostatniego logowania do serwisu, przedmioty wystawione)

• Newslettera

• Kreatora tworzenia wizytówki widocznej w serwisie

• Kreatora aukcji

• Powiadomień (generowanych automatycznie w przypadku wybranych przez Użytkownika zdarzeń, np. e-mail o sprzedaży przedmiotu)

• Raportów (możliwość wygenerowania raportu z określonego przedziału czasowego z dokonanych zakupów lub sprzedaży)

• Fakturowania (wygenerowanie faktury do pliku pdf, lub przesłanie na e-mail w formacie HTML)

• Informacji o bieżącym saldzie, historii własnych operacji

 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych płatnych i bezpłatnych świadczeń.

 4. Do korzystania z usług udostępnianych w portalu, jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie usługi, wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodna z przeglądarką Microsoft Internet Explorer wersja 5.5.

 

 

 V. Aukcje

 

 1. Fioreo to internetowa giełda kwiatowa. Pozwala Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży opartych na zasadach określonych w Regulaminie. Fioreo nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe. Fioreo nie stanowi strony w transakcjach pomiędzy Użytkownikami. Serwis nie prowadzi działalności handlowej - towary wystawione na sprzedaż należą wyłącznie do Sprzedających. 

2. W serwisie rozróżniamy rodzaje transakcji:

"Kup Teraz" - cena towaru jest podana przez Sprzedającego z góry.
"Aukcja"- ostateczna cena, jaką osiągnie przedmiot transakcji nie jest znana. Kupujący wysyła swoją propozycję cenową do końca trwania aukcji.

*„Negocjuj” umożliwia zaproponowanie niższej ceny przez Kupującego. W przypadku akceptacji przez sprzedającego, kupujący otrzymuje wygenerowany kod rabatowy, który wpisuje przy licytacji przedmiotu.

3. W serwisie rozróżniamy typy Aukcji:

  - Aukcje dostępne dla każdej grupy Użytkowników

  - Aukcje, w których Sprzedający określa podczas wystawiania dla jakich grup (Producent, Hurtownia, Kwiaciarnia) przeznacza dany produkt. Dzięki wykorzystaniu tej możliwości, oferta jest niewidoczna dla wyznaczonych Użytkowników.

4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z warunkami określonymi przez Sprzedającego.
5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania aktualnych, zgodnych z prawdą danych w zakładce "Moje konto" w momencie wystawienia Aukcji. Podobnie gdy wyraża chęć dokonania zakupu.
6. Wzięcie udziału w transakcji, zobowiązuje Kupującego/Sprzedającego do realizacji danego świadczenia.
7. Administrator ma możliwość weryfikowania działań Użytkowników pod kątem zgodności z Regulaminem Fioreo i obowiązującym w Polsce prawem.
8. Aukcja jest uznana za zakończoną w przypadkach: 

  • wykupienia Towaru

  • upływu czasu trwania Aukcji określonego przez Sprzedającego  

  • decyzji Sprzedającego o zakończeniu Aukcji przed czasem.  

9. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W tym przypadku Sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
10. Kupujący nie posiada żadnych praw do kupionego Towaru jeżeli jego konto zostało usunięte albo zablokowane.
11. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku Aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 Aukcji o tej samej treści. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu Aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość Aukcji w tym przypadku wynosi 3.
12. Zakazane jest sprzedawanie, jak i kupowanie Towarów wystawionych w ramach serwisu Fioreo poza Aukcją.
13. Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.
14. Sprzedający zobowiązują się do nie wystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
15. Towary na Aukcjach muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający Aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
16. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
17. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu Aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć Aukcję.
18. Zabronione jest umieszczanie Aukcji Towarów Uszkodzonych, Podrobionych.
19. Zabronione jest wystawianie Aukcji, w których cena określona na Aukcji nie dotyczy całego opisywanego Towaru/usługi, ale jego/jej części.
20. Tytuł aukcji, opis przedmiotu, dodatkowe informacje na jego temat muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy Aukcja. Powinny one dotyczyć:

 • marki przedmiotu,   

 • producenta przedmiotu,   

 • kategorii, z którą jest związany przedmiot,  

 • typem/rodzajem przedmiotu.

 

 

21. Opłaty w serwisie Fioreo:

 

 

 

  Cennik  (istnieje możliwość negocjowania wysokości prowizji):

 

Obroty roczne

Prowizja od sprzedaży

              do 10 000 EUR

                 7%

              do 50 000 EUR

                 6%

              powyżej 50 000 EUR

                 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata za każdą opcję dodatkową zostaje naliczona od momentu jej zastosowania.

 

22. Serwis oferuje Użytkownikom opcje dodatkowe: Pogrubienie, Podświetlenie, Wyróżnienie, Promowanie na stronie głównej aukcji.          

 

 

Czas trwania opcji dodatkowej (serwis zastrzega sobie możliwość zmian w stawkach opłat i prowizji):

 

 

Opcja

Cena (zł)

Czas  trwania (dni)

           Podświetlenie

            2

            10

           Pogrubienie

            2

            10

           Wyróżnienie

            5

            10

           Strona główna

           20

             7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Przebieg aukcji

 Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty kupna w Licytacji lub poprzez wybór opcji Kup Teraz. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz na stronie Aukcji, dla pewności zweryfikować daną treść i potwierdzić wybór.

Z chwilą złożenia oferty kupna Licytant zgadza się na przekazanie Sprzedającemu danych kontaktowych  z konta.

 W Aukcjach licytacyjnych wieloprzedmiotowych Licytant składa ofertę poprzez wskazanie ceny, którą jest gotów zapłacić za jedną sztukę Towaru i jednocześnie wskazanie, ile sztuk Towaru jest gotowy za taką cenę kupić. W trakcie licytacji może on przebijać oferty innych Licytantów poprzez składanie kolejnych ofert, w których Licytant ten: 

a. podaje wyższą cenę, pozostając przy ustalonej wcześniej liczbie sztuk Towaru albo 

b. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa wyższą liczbę sztuk Towaru albo 

c. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa niższą liczbę sztuk Towaru pod warunkiem, że iloczyn tak ustalonej ceny i liczby sztuk jest wyższy niż iloczyn ceny i liczby sztuk według poprzedniej oferty. 

 W trakcie Aukcji Użytkownicy za pośrednictwem Fioreo mają możliwość przesłania wiadomości e-mail do Sprzedającego z zapytaniem o transakcje. Treść wiadomości jest w sposób automatyczny wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, który otrzymuje równocześnie adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

Przystępując do Aukcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej, Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Towar. System wskaże minimalną cenę, jaką Licytant może zaproponować. Jest to ostatnia najwyższa kwota powiększona o 0,50 zł. Licytant może posłużyć się Kodem Rabatowym jeśli jest w jego posiadaniu.

Zwycięzca Aukcji jednoprzedmiotowej 

Zwycięzcą Aukcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej jest Licytant, który zaproponował najwyższą cenę. W sytuacji, kiedy kilku Licytantów przedstawiło oferty z taką samą najwyższą ceną, wygrywa ten Licytant, który jako pierwszy przestawił najwyższą cenę.

Zamknięcie aukcji

Zamknięcie Aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja.

Wcześniejsze zamknięcie następuje:

a. w Akcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po wyczerpaniu liczby dostępnych produktów, 

b. w Aukcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w związku z czym sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,

c. z chwilą zamknięcia Aukcji na podstawie decyzji Sprzedającego. Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Aukcję, wówczas zwycięzców Aukcji ustala się według stanu na chwilę zamknięcia Aukcji. Jeżeli w trakcie Aukcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zamknąć Aukcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Aukcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty związane z dostarczeniem Towaru Kupującemu, w tym koszty związane z przygotowaniem Towaru do wysyłki oraz koszty przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

Zwycięzca Aukcji wieloprzedmiotowej 

Wynik Aukcji licytacyjnej wieloprzedmiotowej ustalany jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności ustala się listę kolejno wszystkich Licytantów, zaczynając od oferującego najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów zaoferowało taką samą cenę – pierwszy na liście jest ten Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji. Następnie przydziela się pulę wystawionych sztuk Towaru kolejnym Licytantom, zaczynając od pierwszego na liście.

Zwycięzcami Aukcji są ci Licytanci, którym przydzielone zostały Towary.

Jeżeli ostatniemu zwycięzcy z listy, ze względu na wyczerpanie puli wystawionych Towarów, możliwe jest przydzielenie mniejszej liczby sztuk Towaru niż wskazana w jego ofercie, zwycięzca ten może zrezygnować z zakupu.

Ostateczna cena Towaru

 Cena nabycia jednej sztuki Towaru jest taka sama dla wszystkich zwycięzców i jest równa cenie wskazanej w ofercie ostatniego zwycięzcy z listy. Jeżeli Aukcja została zakończona, a złożone oferty Licytantów nie wyczerpały liczby dostępnych Towarów na Aukcji, wtedy wszyscy zwycięzcy nabywają Towar za kwotę równą cenie wywoławczej.

Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Aukcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zamknięcia Aukcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego.

Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zamknięciem Aukcji:

a. na prośbę Licytanta  

b. z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych)  

c. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi 

d. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego

e. w związku z zamknięciem Aukcji bez ustalania jej wyniku. Jest to sytuacja wyjątkowa, rozpatrywana dla każdego przypadku z osobna.

Przerwy i awarie techniczne 

Fioreo dokłada wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu.  

Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są umieszczane na stronie głównej serwisu.

Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.

Wpływ przerw technicznych na przebieg Aukcji 

Jeżeli przerwa techniczna trwa 24 godziny albo krócej, Aukcje, których termin zamknięcia przypada na okres przerwy, będą przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);

Jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 24 godzin, wszystkie Aukcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, będą przedłużane o 48 godziny. 

Wystąpienie awarii technicznej a przebieg Aukcji 

Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z organizowaniem Aukcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Produktów, złożyć oferty lub wyszukiwać Aukcji.

Jeżeli awaria techniczna trwa 12 godzin albo krócej, Aukcje, których termin zamknięcia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, będą przedłużane o 12 godziny;

Jeżeli awaria techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Aukcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, będą przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny;

Niezależnie od długości awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Aukcji, z przyczyn technicznych, nie udało się przedłużyć i zakończyła się w czasie awarii, wówczas opłaty i prowizje dotyczące tej Aukcji nie są naliczane, a pobrane wcześniej są zwracane w terminie nie dłuższym niż 28 dni.

Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu Fioreo, inny niż opisana powyżej awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach będą podejmowane indywidualnie i każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.


VII. Po wygranej aukcji


1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
2. W sytuacji, gdy kontakt między Kupującym a Sprzedającym nie powiedzie się w terminie 7 dni, można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
3. W przypadku problemów w finalizacji umowy, stwarzanych przez jedną ze stron, Użytkownik może wystawić niską opinię.
4. W przypadku, gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, Kupujący i Sprzedający po dokonaniu transakcji może dochodzić zawarcia tej umowy.
5. W sytuacji, kiedy Sprzedający otrzymał wiadomość e-mail od serwisu o nieprawidłowości w finalizacji transakcji - serwis może wówczas zablokować konto temu Sprzedającemu (po 3 lub 7 dniach braku odpowiedzi z Jego strony). 

 

VIII. Prowizja od sprzedaży

 

1. Koszty transportu nie wpływają na wartość prowizji.

2. Prowizja od sprzedaży zostaje naliczona w momencie zakończenia Transakcji dla opcji sprzedaży Licytuj oraz Kup Teraz.

3. Wartość  prowizji jest uzależniona od ceny towaru, jaką ustalili między sobą Kupujący i Sprzedający.

4. Dla transakcji wieloprzedmiotowych wartość prowizji oblicza się od iloczynu: prowizji

od sprzedaży dla jednej sztuki towaru i liczby towarów sprzedanych w danej transakcji.

5. W sytuacji gdy aukcja została usunięta przed zakończeniem, prowizja jest naliczona dla sprzedanych do tego czasu sztuk towaru.  

 

 

 

 

Fioreo - Cieślak International sp. z o.o. • ul. Skrajnia 20, 62-814 Blizanów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI